طراحی و مهندسی سازه

طراحی و مهندسی سازه

یکی از مهمترین بخش های مطالعاتی هر پروژه طرح سازه می باشد که شرکت دنا آلومینیوم با درک وضعیت ساخت و سازهای کلاسیک و بعضا سنتی، همواره از سیستم های سازه ای بهینه و ایمن و مصالح و تکنولوژی های نوین، کارآمدتر و موثرتری استفاده نموده است.